ارتباط با مادر تماس باشید

تهران، اوين،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،دانشكده دندانپزشكي، طبقه پنجم

كدپستي: 1983963113     تلفن : 22413897       فكس : 22427753

ایمیل :

iranianiadr@gmail.com